Arrangement Gedrag Passend Onderwijs

Welkom in de leeromgeving van het project ‘Arrangement Gedrag Passend Onderwijs’. Deze leeromgeving biedt scholen (PO en SO) en samenwerkingsverbanden aanknopingspunten en handvatten, hoe een leerling te ondersteunen om meer grip te krijgen op zijn gedrag. Gedrag dat door de omgeving (ouders, leraren en/of medeleerlingen) gedefinieerd wordt als complex, niet-gewenst, hinderlijk, storend en hardnekkig, dat wil zeggen moeilijk beïnvloedbaar lijkt en waarbij de leerling niet luistert of zich laat corrigeren

Het pakket bestaat uit acht korte films. Hierin is te zien hoe gedurende een schooljaar een Arrangement Gedrag ontwikkeld, uitgevoerd, gemonitord en geëvalueerd wordt voor een leerling uit groep 3 op een reguliere basisschool. Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming en het gebruik van dit pakket is een Beschrijving project Arrangement Gedrag Passend Onderwijs beschikbaar.

Kijk eerst film 1 over de context van dit onderwijsarrangement. Daarna de films 2 tot en met 6 die de praktijk van de ondersteuning en begeleiding laten zien en de uitwerking in de groep, opgedeeld naar de leerdoelen die vooraf zijn opgesteld in het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP). Film 7 laat zien hoe de warme overdracht plaatsvindt bij de overgang van groep 3 naar 4 en film 8 laat zien hoe betrokkenen, inclusief Amir, terugkijken op het project en de opbrengsten benoemen. Elke film heeft een korte inhoudsopgave.

1) Context van het arrangement


Amir zit in groep 3 van de IBS El Boukari. Omdat Amir heel vaak boos was, zichzelf en zijn juf verwondde en regelmatig de school uit liep was duidelijk dat er iets moest gebeuren. De juf zat soms met haar handen in het haar. Ze kreeg van de school tijdelijk onderwijsassistentie in de klas. Dit hielp, maar kon niet voorkomen dat de school regelmatig zijn moeder vroeg om hem te komen ophalen. Hij was dan niet meer te handhaven in de klas en belemmerde het leren van de andere kinderen. In overleg met zijn ouders heeft de school aangeklopt bij het SWV Driegang. Via hen kwam er ondersteuning en begeleiding van de ambulante begeleider Marjan, tevens specialist gedrag. En een onderwijsassistent voor 4 uur per week (juf Varsha).

Amir is vervolgens onderzocht op zijn gevoeligheid voor en omgang met prikkels. Dat bleek geen probleem voor hem. Het advies was wel om hem verder te onderzoeken. De school wilde dat ook graag omdat zij verwachtte met de uitkomsten hun werk beter af te kunnen stemmen op Amir’s behoefte. De ouders wilden echter niet dat Amir verder onderzocht werd.

De film eindigt met het vaststellen van de doelen in zijn ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voor groep 3 in het kader van het Arrangement Gedrag. Vanaf zijn start in groep 3 tot en met de warme overdracht naar groep 4 is Amir met camera’s gevolgd en zijn de gesprekken over hem opgenomen. In de volgende films (2 – 6) is te zien hoe betrokkenen hebben gezocht naar manieren om gestructureerd en planmatig Amir te ondersteunen en te begeleiden zelf meer greep op zijn gedrag te leren krijgen en meer zelf regie te voeren.


Films 2 tot en met 8

In de films (2 – 8) is de praktijk van het onderwijsarrangement in beeld. De films zijn opgedeeld naar de doelen die zijn opgesteld in het ontwikkelingsperspectief plan (OPP) . Hoe werk je in de klas aan deze doelen? Film 8 sluit af met de opbrengsten van het arrangement verwoord door de betrokkenen inclusief Amir.

Documenten
Beschrijving inhoud van 8 films
Beschrijving project Arrangement Gedrag Passend Onderwijs
CREDITS Arrangement Gedrag
Onderwijsarrangement Gedrag SWV Driegang