Partners

Opdrachtgevers en samenwerkingspartners gegroepeerd naar werkterrein

Onderwijs, Zorg, Welzijn en Gezondheid, Multicultureel, Overheid en Ondersteuningsorganisaties, Omroep, Overig.

ONDERWIJS
Amarantis Onderwijsgroep
Auris
Bindelmeer College
CINOP (voorheen CIBB Centraal Instituut Beroepsonderwijs)
Clusius College
CORO Centraal Orgaan Regionale Organen Leerlingwezen
Delta Scholengemeenschap Bussum
Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs
Expertise Centrum Rotonde
Fontys OSO
Faculteit Educatie; instituut Theo Thijssen
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool INHolland
Hogeschool Utrecht
ISB EL Boukari
Kentalis
KNDSB Koninklijke Nederlandse Dove Sport Bond
LCC Landelijke Adviesraad zelfverdediging en voorkomen van geweld in het voortgezet onderwijs
Learning by Action
LVC3 / WEC Raad nu Lesco
MEE
NISB Nederlands Instituut Sport en Bewegen
NKSR Nederlandse Katholieke Schoolraad
NOC NSF
OZW Opleidingsinstituut Zorg en Welzijn, het samenwerkingsverband van Vrije Universiteit, VU medisch centrum, Hogeschool INHOLLAND en ROC ASA
PBVE Primaire Beroepsgerichte Volwasseneneducatie
ROC ASA Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam – ’t Sticht – Amersfoort
Rots en Water Instituut nu Gadaku Instituut
Seminarium voor Orthopedagogiek
SPCO Groene Hart
Streekschool Den Haag
STIBCO
SWV Driegang
Tienplus
UvA Universiteit van Amsterdam afdeling Taalstudies en begeleidingscentrum
Universiteit van Utrecht; faculteit Pedagogie
Vilans kenniscentrum voor langdurige zorg
VIM vereniging van ouders en leerkrachten voor passend onderwijs
VU Vrije Universiteit Amsterdam
VUMC; MetaMedica
Werkgroep Voorlichting Beroepsonderwijs

ZORG, WELZIJN EN GEZONDHEID
Arkin geestelijke gezondheidszorg
Brijder Verslavingszorg
Buurtkamer De Bestevaer Amsterdam
Divers Doof
CG Raad Chronisch zieken en gehandicapten Raad Nederland
Cliëntenbelang Amsterdam
stichting Cordaad
Federatie Gehandicaptenraad
GGD en GGZ’s
GGMD
GGZ voor doven en slechthorenden
HVO-Querido
Kenniscentrum Sport (voorheen NISB Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen)
Kennisgroep personen met onbegrepen gedrag
Mae Be Productions
Lentis
stichting Meerwaarde Welzijnsorganisatie Haarlemmermeer
Movisie landelijk centrum kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling
NDJ Nederlandse Dove Jongeren
NIGZ Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie
NIZW Nationaal Instituut voor Zorg en Welzijn
NOC*NSF
NOV Nederlandse Organisatie van Verloskundigen
Parnassia Psycho Medisch Centrum afdeling Preventie Den Haag
Primo-NH voorheen IMCO Instituut voor Maatschappelijke en Culturele Ontwikkelingen Noord-Holland
PsyDoN Psychische Hulpverlening aan Doven en Slechthorenden onderdeel van Mentrum / Riethorst
stichting Radius Welzijnsorganisatie Haarlem
Riethorst
de SKuul (verslavingszorg Texel)
Sooz stichting Samenwerking Opbouwwerk Oud Zuid
Trimbos-Instituut landelijk kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg
Volksbond
het Zwarte Gat kennisnetwerk cliëntenraden verslavingszorg

MULTICULTUREEL
AVA project Allochtone Vrouwen op de Arbeidsmarkt Noord-Holland
stichting Averroes voor multiculturele kinderopvang
BVO Buitenlands Vrouwen Overleg Zaandam
FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
IOT Inspraak Orgaan Turken
Mex-it
stichting Mira Media expertisecentrum voor media en minderhedenzaken
Ramadanfestival
SMT Samenwerkingsorgaan Marokkanen en Tunesiers

OVERHEID EN ONDERSTEUNINGSORGANISATIES
BZ Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van VWS
BE en A Bureau Emancipatie Onderzoek en Advies Noord-Holland
stichting Consument en Veiligheid
Exis centrum voor internationale jongerenactiviteiten
Fodok
Gemeente Amsterdam
IKVPaxChristi Inter Kerkelijk Vredesberaad
Jongeren Commissie dove jongeren Nederland
Kennisnet ict in het onderwijs
LZS Landelijk Steunpunt Zelfverdediging
GON Gehandicapten Organisatie Nederland
MDHG
NKBV Nederlandse Koninklijke Bergsport Vereniging
Project Mensen Zonder Werk Amsterdam
SBA stichting Bedrijfsfonds Apotheken
SBAW Stedelijk Bureau Ander Werk Rotterdam
SH-Jong
Vluchtelingenwerk Nederland
Voorwerk provinciaal ondersteuningsorganisatie voor werkprojecten in Noord Holland

OMROEP
AT5 Amsterdamse TV
KRO
NCRV
NPS
OKA Ombudsman Kabelinstituut Amsterdam

OVERIGE
Astra Informatica bedrijf voor automatiseringsprojecten
De Balie Amsterdam
productiebureau BergenConvatec / Bristol-Meyers Squibb marktleider in stoma benodigdheden
GDO Gemeenten Duurzame Ontwikkeling
Jantje Beton
Joods Historisch Museum Amsterdam
KPMG Amstelveen
SBB Staatsbosbeheer.